Algemene voorwaarden

Om het gebruik van onze limousine´s zo prettig mogelijk te maken voor u, vragen wij uw medewerking en akkoordverklaring van onderstaande voorwaarden;

 

 1. De huurder en/of ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
 2. De huurder geeft hierbij toestemming aan Big Limo om alle openstaande rekeningen en/of  extra kosten ten laste van zijn creditcard  te laten komen en anders na ontvangst meerkosten factuur per overboeking te betalen.
 3. Na ondertekening van de huurovereenkomst of bevestiging via e-mail na ontvangst documentatie (per mail) en ontvangst van de betaling is de auto definitief voor huurder gereserveerd. De betaling dient uiterlijk 7 dagen na ontvangst huurovereenkomst voldaan te zijn, of binnen de overeengekomen termijn. In geval van niet (tijdige) betaling is huurder automatisch in gebreke. Allen door verhuurder ter inning van het uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtigde, zijn voor rekening van de huurder, behalve indien bij rechtelijke uitspraak anders wordt beslist.
 4. De huurder is gerechtigd de tevoren afgesloten rit te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving. Indien de rit wordt geannuleerd is de huurder 10% reserveringskosten verschuldigd.
 5. Als de rit wordt geannuleerd korter dan 1 maand voor de rit doch uiterlijk 3 dagen voordat de rit plaatsvindt zal 35% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.
 6. Bij annulering wordt het betaalde bedrag  niet terugbetaald, maar omgezet in een tegoed.
 7. Indien annulering plaatsvindt maximaal 2 dagen voor aanvang van de opdracht is huurder aan Big Limo 75 % verschuldigd van het factuurbedrag.
 8. Indien annulering plaatsvindt tijdens de rit, is huurder het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 9. De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra leveringen.
 10. Big Limo is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.
 11. Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is van de door Big Limo geleverde diensten, dient deze klacht binnen 24 uur volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij Big Limo. Indien Big Limo niet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt, verklaart huurder volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gedeponeerd, geeft dat de huurder geen recht om de betaling op te schorten of te herroepen.
 12. Het is niet toegestaan om in de limousines te roken.
 13. Het is niet toegestaan zelfmeegebrachte consumpties te nuttigen in de limousines.
 14. De genoemde prijzen en uren gelden van de overeengekomen garage tot de overeengekomen garage.
 15. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij inclusief nadrukkelijk is weergegeven.
 16. Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de huurder akkoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht;
  1. € 10,-  Per gebroken glas
  2. € 30,-  Per genuttigde zelfmeegebrachte consumptie
  3. € 45,-  Per beschadigde CD/DVD
  4. €150,- Reinigen en desinfecteren (bij vervuilen van interieur door misselijkheid/roken)
  5. €100,- Reinigen en waxen (bij vervuilen van exterieur door misselijkheid)
  6. €150,- Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur
  7. €150,- Minimaal bij iedere vorm van vandalisme
  8. Dubbele kosten zullen in rekening worden gebracht bij verwijderen/ stelen van bovenstaande items uit de limousine
 17. Indien de betaling van de door ons geleverde (extra)diensten na 1 herinnering en twee aanmaningen achterwege blijft zijn we genoodzaakt incassodiensten te gebruiken.
 18. Big Limo is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagens.
 19. Big Limo is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de door huurder meegebrachte voorwerpen.
 20. Indien door storingen en/of mankementen de limousine niet verder kan rijden, zal een door Big Limo aangewezen wagen de rit verder afmaken of zal de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit.
 21. Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, zal door Big Limo een vergelijkbare limousine worden aangeboden.
 22. Big Limo is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.
 23. Big Limo garandeert dat de limousines constant worden gecheckt om de hoogste standaards te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.
 24. Huurder accepteert al deze Algemene Voorwaarden bij ondertekening, bevestiging via e-mail of mondelinge akkoord van het huurcontract